اختلال شخصیت اسکیزوتایپی           /                         Schizotypal

 این افراد عجیب و غریب اند. افکار جادویی - عقاید منحصر بفرد - افکار انتساب - خطاهای ادراکی - ایلوژن و... دارند. 
 شیوع تا 3% جمعیت عمومی است .شروع از اوایل بزرگسالی است.
 در بستگان بیماران اسکیزوفرنیا و دوقلوهای تک تخمی بیشتر دیده می شود.
 تشخیص بر اساس تفکر - رفتار و ظاهر خاص آنهاست.
 ارتباط و تکلم بیمار غیر معمول است.

*برای تشخیص حداقل 5 مورد از موارد زیر لازم است: 

1-افکار انتساب بخود
2-تفکر و تکلم عجیب 
3-شکاکیت یا فکر بد گمانه 
4-حالت عاطفی نابجا یا محدود 
5-رفتار یا وضع ظاهری عجیب -نا متعارف یا مخصوص به خود 
6-فقدان دوستان صمیمی 
7-اعتقادات عجیب و افکارجادویی که با هنجارهای فرهنگی همخوانی ندارد 
8-تجاب غیر معمول ادراکی / خطاهای ادراکی جسمی 
9-اضطراب شدید در جمع همراه با ترس و بد گمانی 

                     *********************************************
-این بیماران در تفکر و برقراری ارتباط اختلال دارند. تکلم ویژه دارند . ممکن است از احساسات     خود بی خبر باشند . روابط بین فردی آنها اغلب مختل است. دوستان کمی دارند و منزوی اند.

 -افکار خرافی - غیب گویی - داشتن قدرت ویژه فکری و بصیرت های خاص را مدعی اند.
   پر از استرس و افکار کودکانه اند . با افراد خیالی و تصوری در تماس اند.

 -اگر تحت فشار روانی قرار گیرند از حالت عادی خارج شده و سایکوتیک می شوند (بطور گذرا).
  بعضا شدیدا افسرده خواهند شد.

-10% این افراد اقدام به خودکشی دارند و تعداد زیادی از آنها بسمت اسکیزو فرنیا میروند.

- این افراد تمایل زیادی به شرکت در مراسم آیینی خاص - جادویی و مافوق طبیعی دارند. 

درمان: 
 رواندرمانی همراه با رفتاری دقیق و محتاطانه