سرکشی نوجوانان شما چگونه بنظر میرسد؟ 

سرکشی در نوجوانان به یکی از اشکال زیر تظاهر می کند: 

1- کلامی
 فریاد کشیدن - ناله کردن - شکایت کردن - جیغ کشیدن - توهین - فحاشی - دروغ گفتن - مشاجره - تحقیر کردن و آزار دادن - اذیت کردن - گریه کردن و پررویی یا دهن جوابی کردن 

2- جسمانی
اختلال در فعالیت دیگران - نقص قوانین - بد خلقی کردن - دزدی کردن - فرار کردن 

3- تهاجم
- مقاومت جسمانی در برابر خواسته ها و دستورات 
- پرت کردن اشیاء 
- تخریب عمدی اموال 
- کتک کاری با دیگران 
- حمل اسلحه ویا استفاده از آن 
- به زور وارد خانه یا محل کار شدن 
- بی رحمی نسبت به دیگران 
- بی رحمی نسبت به حیوانات 
- نداشتن احساس گناه یا ندامت و یا نداشتن وجدان 

4- اطاعت ناپذیری منفعلانه
- نادیده گرفتن در خواست ها 
- ناتمام گذاشتن وظایف روزمره 
- ناتمام گذاشتن تکالیف مدرسه 
- نادیده گرفتن وظایف خود مراقبتی 

* چند سوال مهم

1- آیا رفتارهای سرکشانه در نوجوان شما بسیار بدتر از سرکشی های نوجوانان دیگر است؟ 

فهرست 8 رفتار سرکشانه متقابل در فرم زیر آمده است .
اگر به حداقل 4 یا بیشترمواقع پاسخ مثبت داده اید نوجوان شما بسیار بیشتر از اکثر نوجوانان دیگر رفتارهای سرکشانه دارد.اگر 2تا3 پاسخ مثبت باشد کمی رفتار سرکشانه دارد و اگر کمتر بود رفتار سرکشانه در حد طبیعی است. 

فرم میزان فراوانی سرکشی

- از دست دادن کنترل ..............هرگز ......گاهی اوقات ......اغلب ......بیشتر مواقع 
- بحث با بزرگترها ...................هرگز ...... گاهی اوقات .....اغلب ......بیشتر مواقع 
- نقض قوانین و 
 درخواست دیگران ...................هرگز ......گاهی اوقات ......اغلب ......بیشتر مواقع
- عملا آزار دادن دیگران ............ هرگز ......گاهی اوقات ......اغلب ......بیشتر مواقع 
- سرزنش دیگران بخاطر 
 اشتباه و رفتار خود .................هرگز ......گاهی اوقات ......اغلب ......بیشتر مواقع 
- زود رنج بودن ...................... هرگز ......گاهی اوقات ......اغلب ......بیشتر مواقع 
- عصبانی و رنجیدن ............... هرگز ......گاهی اوقات ......اغلب ......بیشتر مواقع 
- کینه جویی وغرض ورزی ........هرگز ......گاهی اوقات ......اغلب ......بیشتر مواقع 

2- آیا رفتار نوجوان شما آسیب ایجاد می کند؟ 

بررسی کنید آیا رفتار نوجوان شما در موارد زیر آسیب اجاد میکند: 

- در زندگی خانوادگی به همراه خانواده 
- در روایط اجتماعی با همسالان 
- در مدرسه 
- در فعالیت های اجتماعی 
- در ورزش , باشگاه یا فعالیت های دیگر 
- در یادگیری خود مراقبتی 
- در بازی , فراغت یا فعالیت های تفریحی 
- در مدیریت فعالیت های روز مره و یا دیگر مسیولیت ها 

*توجه داشته با شید حتی اگر یک/1 مورد گزینه اغلب و یا بیشتر مواقع مثبت باشد رفتار نوجوان شما بطور معنا داری روی عملکرد او   در فعالیت اصلی زندگی تداخل ایجاد می کند.

3- آیا رفتار نوجوان شما موجب در ماندگی هیجانی بسیار زیادی شده است؟ 

 در ماندگی هیجانی همانند : 
عصبانیت - افسردگی - سرخوردگی - ناراحتی - ناامیدی و ...

*توجه داشته باشید که : حتی اگر یک نفر از افراد خانواده دچار درماندگی هیجانی شوند , نوجوان شما نیاز مند برنامه درمانی مناسبی توسط درمانگر میباشد. 

4- آیا شما به کمک تخصصی نیاز دارید؟ 

کلا سرکشی نوجوانان نیازمند کمک تخصصی است حتی اگر شدید نباشد چون احتمالا تداوم خواهد داشت و نمی توانید از آن رهایی یابید . و زندگی او را در مدرسه و منزل مختل می کند. 

 اگر مواردی همچون: 

درگیری جسمانی - حمل سلاح - جرم وجنایت - تهدید و ضرب وشتم و فرار از منزل یا مدرسه وجود داشته است نیاز به کمک تخصصی لازم و ضروری است. 

ادامه دارد ...