آیا برای انجام کار آماده اید؟ 
شکی نیست که تغییر کردن مشکل است. و تغییر مداوم سخت تر است.و دست یابی به تغییر چالش برانگیز است.به علت مسیر سخت و پر پیچ و خم خیلی زود ناامید می شویم.ولی باید دانست برای ایجاد تغییر مهم در زندگی همه مان نیازمند طی یک سری مراحل هستیم.ممکن است تعارض با نوجوانمان چند ماهی طول بکشد و لازمه موفقیت در این مسیر صبرو تحمل و داشتن اطلاعات و علم مناسب و کافی است. 

نکته مهم برای موفقیت تداوم کار وبرنامه است . پایداری یکی از اصول مهم جهت تغییر موفقیت آمیز است. در مسیر راه گاهی اوقات لازم است گامی به عقب هم بردارید و شاید گام های جانبی زیادی لازم باشد و مسیر رسیدن به تعامل با فرزند بیشتر شبیه خطی زیگزاکی است تا خط صاف وراست. نباید ناامید شد و باید ادامه دهیم.

اقدام کردن :

1- رفتار فعلی نوجوانتان را مشاهده کنید و به دقت درباره رفتار ش در گذشته نه چندان دور بیاندیشید و فرم های مربوطه (فرم میزان فراوانی و فرم میزان آسیب  و فرم میزان در ماندگی /به مباحث قبلی رجوع شود)را پر کنید.

2- براساس پاسخ ها مشخص کنید آیا نوجوانتان واقعا سرکش است یا خیر؟

3- تعیین کنید آیا نیاز به یک متخصص دارید یا خود می توانید از عهده کار برایید؟

4- مشخص کنید در کدام مرحله تغییر قرار دارید: 

  الف) آیا احساس می کنید سرکشی برای شما و نوجوانتان و خانواده یک مشکل است؟ 

  ب) در صورت پاسخ مثبت به سوال بالا مشخص کنید آیا آمادگی شروع برنامه و تغییر را دارید؟ 

  ج) مرحله بعد اقدام خواهد بود : که در طول یک برنامه 10 گامی است و نیازمند یادگیری مهارتها و راهکارهایی خواهد بود که شما را        وارد مرحله تثبیت میکند. 


 پرسشنامه تعارض رفتاری والدین: (مهم)

به برنامه/اتفاقات خانه تان در طی 2 هفته گذشته فکر کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید. 

1- کنار آمدن با نوجوانم راحت است                                                                    درست / غلط 
2- نوجوان من در گفتگوها به خوبی رفتار می کند                                                  درست / غلط 
3- نوجوان من انتقاد پذیر است                                                                          درست / غلط 
4- نوجوان من دوست دارد بیشتر مواقع با من صحبت کند                                        درست / غلط 
5- اغلب بنظر میرسد توافق نداریم                                                                     درست / غلط 
6- نوجوانم اغلب به آنچه که می گویم گوش میدهد                                               درست / غلط 
7- حداقل سه بار در هفته با هم مشاجره داریم                                                    درست / غلط 
8- نوجوان من معتقد است که به احساساتش هیچ توجهی نمی کنم                        درست / غلط 
9- من و نوجوانم طی مشاجرات مان به توافق میرسیم                                           درست / غلط 
10- نوجوانم اغلب کارهایی را که از او می خواهم انجام نمی دهد                            درست / غلط 
11- صحبت هایمان به شکست می انجامد                                                          درست / غلط 
12- اغلب بنظر میرسد نوجوانم از دستم عصبانی است                                          درست / غلط 
13- نوجوانم هنگام صحبتم نا شکیبا است                                                           درست / غلط 
14- بطور کلی فکر نمی کنم با هم تفاهم زیادی داشته باشیم                                 درست / غلط
15- در هنگام مشاجره نوجوانم اغلب دیدگاهم را درک نمی کند                                درست / غلط 
16- در مورد چیزهای کوچک زیاد مشاجره داریم                                                     درست / غلط 
17- هنگام صحبت با او .حالت تدافعی میگیرد                                                        درست / غلط
18- نوجوانم فکر میکند ایده هایم ارزشی ندارند                                                     درست / غلط 
19- ما در باره قوانین زیاد بحث می کنیم                                                              درست / غلط 
20- نوجوانم می گوید فکر میکنم که بی انصاف هستید                                           درست / غلط 

*نمره دهی و تفسیر

الف) به هر یک از گزینه های زیر که پاسخ درست داده اید یک امتیاز بدهید: 
     5-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

ب) به هر یک از گزینه ههای زیر که پاسخ غلط داده اید یک امتیاز بدهید : 
    1-2-3-4-6-9 

مادرها : هر نمره بالاتر از 8 در طیف مشکل دار قرار دارد.

پدرها : هر نمره بالاتر از 10 در طیف مشکل دار قرار دارد. 


* مادرها : میانگین نمره برای خانواده های دارای تعارض = 12/4 ( انحراف استاندارد = 5  ) 
              میانگین نمره برای خانواده های  بدون تعارض = 2/4   (  انحراف استاندارد =2/8 ) 


* پدرها : میانگین نمره برای خانواده های دارای تعارض = 10/5 ( انحراف استاندارد = 5 ) 
            میانگین نمره برای خانواده های بدون تعارض  = 3/2   ( انحراف استاندارد  = 3 ) 

ادامه دارد... 

موضوع مورد بحث بعدی :چگونه سرکشی شدت میگیرد.