سوال: آیا برخی نوجوانان ذاتا سرکش هستند؟ 
سرکشی هم نگرش و هم رفتاراست که از طریق عوامل درونی و عوامل بیرونی شکل می گیرد. ولی خصوصیات ذاتی بعضی ها احتمال سرکشی را بیشتر می کند که به آن خلق و خو گفته می شود و ذاتی اند و بویژه در شکل گیری شخصیت ما نقش موثری دارند. خلق و خوی فرد اغلب ثابت است بدین معنی که با تغییر رشد و بلوغ فکری یا فراگیری تغییر نمی کند.تجربیات زندگی می تواند با خصوصیات خلقی در آمیزند و گرایشی بسمت سرکشی ایجاد نماید.
سرکشی جزوء خصوصیت دایمی و همیشگی افراد نیست زیرا تغییر پذیر است.ولی خصوصیت ذاتی (خلق و خو)می تواند نوجوان را مستعد سرکشی کند.

خصوصیات خلق و خو
 1- سطح فعالیت 
2- نظم و ترتیب 
3- گشودکی به افراد و تجربیات جدید 
4- انطباق و سازگاری 
5- جدیت 
6- مزاج 
7- استقامت و توجه 
8- انحراف توجه 
9- حساسیت به اطلات حسی 

در کل همه بچه ها در سه گروه خلق وخو دسته بندی می شوند: 

- خلق وخوی " آرام - بدقلق - کند
 نوجوانان گروه "بد قلق " بیشتر از نوجوانان دیگر مستعد سرکشی هستند.

ویژگی های خلقی زیر بیشتر مستعد رفتار گستاخانه است: 

- هیجان بالا 
- آسیب پذیری زیاد 
- ناتوانی در تنظیم عادت ها 
- بیش فعالی  

نوجوانان کم توجه و تکانشی بیش از دیگران مستعد رفتار گستاخانه اند. (علایم بارز ADHD ) 

بعضی اختلالت روانپزشکی خود را بصورت سرکشی نشان میدهند: 

 ADHD ( اختلال بیش فعالی و کم توجهی)تا 60% با سرکشی همراه است -اختلال دو قطبی بخصوص در فاز مانیا( شیدایی) - انواع اختلال اضطرابی - اختلال سلوک -افسردگی و ...

آیا استرس در سرکشی نوجوانان نقش دارد؟ 

استرس از هر نوع که باشد (مثبت یا منفی) می تواند باعث شود یک نوجوان تکانشی تر و آشفته و یا بی قرارتر رفتار کند.سبب نا فرمانی می شود و استرس حتی می تواند بر والدین هم اثر منفی بگذاردو سبب اعمال زور و اجبار شود که منجر به تعارض و نافرمانی می شود.

بیماری های جسمی مزمن هم می توانند موجب رفتارهای سرکشانه و پرخاشگری شوند ( دیابت وابسته به انسولین -که تزریق مکرر انسولین را نیاز دارد) 


ادامه دارد...