9 اصل برای پیشگیری و وارونه کردن سرکشی نوجوانان 

1- روی مثبت ها تمرکز کنید /تمرکز و توجه به رفتار مثبت نوجوانان 

2- برای ایجاد روابط مثبت بکوشید/ ارتباط مثبت، پایه و اساس حل مساله موثر است 

3- از پیامدهای مثبت و منفی خردمندانه استفاده کنید/پاداش به رفتار مثبت و ... 

4- قوانین اصلی را برای خانه خود تعریف کنید و بطور مصمم این قوانین را اجرا کنید.

5- نوجوانتان را در تمام مسایل ، درگیر مذاکره و مشارکت کنید/در مورد مسایل قابل مذاکره 

6- بنیاد خانواده و نظارت گری را حفظ کنید 

7- استقلال طلبی مختص سنین نوجوانان را تسهیل کنید 

8- مطمئن شوید که باورها و توقعات شما معقول و منطقی است

9- به بنیاد خانواده احترام بگذارید/ ارتباط منسجم و موثر والدین با هم تاکید می شود