اختلالات شخصیتی               Personality Disorder   

  تعریف اختلال شخصیت:

عبارتست از تجارب درون ذهنی و رفتاری با دوام که بر ملاکهای فرهنگی منطبق نیست- نفوذی غیر قابل انعطاف دارد -از نوجوانی یا 

جوانی شروع شده و در طول زمان تغییر نمی کند و موجب ناخشنودی فرد و مختل شدن کارکردهایش می شود.

اختلال شخصیت شایع و مزمن است. میزان شیوع 10-20% جمعیت عمومی

این افراد اغلب بر چسب انگلی _اعصاب خرد کن و پرتوقع را دریافت می کنند.

 درکل50بیماران روانپزشکی دچار این اختلال هستند.

در این بیماران مقاومت و انکار درمانی بیش از دیگر اختلالات روان بوده و فاقد

انگیزه های درمان هستند. 
  سه گروه یا دسته اند:

 شامل: Cluster A 

اختلال شخصیت پارانویید – اسکیزویید و اسکیزوتایپی / این گروه اغلب عجیب و نامتعادل هستند.

  شامل: Cluster B

اختلال شخصیت ضداجتماعی _ مرزی _ نمایشی و خودشیفته /اغلب هیجانی و نمایشی اند.

 شامل: Cluster C

اختلال شخصیت اجتنابی _ وابسته _وسواسی و نامشخص / اینگروه اغلب هراسان و مضطربند.

بعضی بیماران همزمان بیش از یک اختلال شخصیتی دارند

:الگوهای شخصیتی بیش از همه بر قابلیتهای 

 شناخت وادراک _ حالات عاطفی _عملکرد بین فردی و کنترل تکانه تاثیر گذار است.  

اختلال شخصیت پارانویید /                 Paranoid 

 :ملاکهای تشخیصی

 بی اعتمادی و شکاکیت نافذ و فراگیر نسبت بدیگران بطوری که انگیزه های آنها را شرارت تلقی می کنند/ شروع از اوایل بزرگسالی بوده و در زمینه های مختلف زندگیست.

حداقل باید 4 مورد از موارد زیر وجود داشته باشد  -

 بدون دلیل کافی شک داشته باشد که دیگران او را استثمار می کنند یا بوی ضرر می رسانند و یا سرش کلاه می گذارند  -

 مشغولیت دایم ذهنی شکی اثبات نشده در مورد وفاداری یا قابل اعتماد بودن دوستان و اطرافیان -

 اکراه ازدادن اطلاعات بدیگران بدلیل عدم اطمینان  وترسی ناموجه از سوء استفاده از اطلاعات -

 در پی اتفاقات یا سخنان بی غرض برداشت تحقیر آمیز یا تهدید پنهانی داشته باشد -

 همیشه دلخور و ناخشنود هستند/معمولا نمی بخشند یا بسختی می بخشند -

 با کوچکترین اتفاقی احساس کند به شخصیت یا اعتبارش لطمه وارد شده و فورا واکنشی خشمگینانه داشته  یا مقابله کنند -

  مکررا وبدون دلیل کافی به همسر خود شک می کنند - 

: خصوصیت اصلی 

بی اعتمادی و شکاکیت نافذ و فراگیر .

اغلب حسادت مرضی دارند./ حالت عاطفی محدودی دارند./فاقد هر گونه هیجان و احساسی بوده وآدم گرمی نیستند / عمدتا تحت تاثیر     قدرت و منزلت دیگران بوده ولی اگر نقصی بیایند رفتاری تحقیر آمیز دارند / اغلب دیگران را میترسانند و یا دیگران را بجان هم می اندازند.

:سیر و پیش آگهی  

خصوصیتی دایمی است ودر برخی ها مقدمه اسکیزوفرنی است / برخی هم در طی زمان رفتاری وارونه خواهند داشت.

کلا این اشخاص با دیگران مشکلاتی زیادی دارند و مشکلات شغلی و زناشویی در آنها زیاد است

:درمان  

درمان انتخابی رواندرمانی است. /نسبت به آنها باید صریح و رک بود/ در صورت اشتباه باید از آنها عذر خواهی کرد/ از توجیه باید پرهیز شود / با این بیماران نباید زیاد گرم گرفت

درمان دارویی در موارد : وجود اضطراب و علایم سایکوتیک لازم میباشد.  -