از انواع روانپریشی‌ها می‌توان به (روان‌گسیختگی) اسكیزوفرنیا، بیماری شیدایی – افسردگی (بیماری مانیك – دپرسیو)، اختلالات هذیانی (پارانوئید) و ...