اختلال شخصیت خودشیفته (نارسیستیک)

:ملاک های تشخیصی 

خود بزرگ بینی (در خیال یا رفتار) - نیاز به مقبولیت – فقدان حس همدلی  بصورت الگویی نافذ و فراگیر با شروع از اوایل بزرگسالی ودر زمینه های گوناگون که حداقل 5 مورد زیر را

:شامل شود

 احساس خود بزرگ بینانه بصورت مهم پنداشتن خود-

 رفتارها و نگرش های پر افاده و متکبرانه-

 مشغولیت خیالی از قبیل موفقیت – قدرت – استادی – ذکاوت – زیبایی در حد-

نامحدود

 اعتقادی بر استثنایی بودن و درک خود تنها توسط سایر افراد استثنایی-

 نیاز شدید به تحسین شدن-

 احساس محق بودن ویا افراد خودبخود تسلیم خواسته هایش شوند-

 در روابط بین فردی استثمارگرند-

 فاقد حس همدلی باشد-

 اغلب بدیگران حسودی میکنند یا معتقدند که دیگران به آنها حسادت میکنند -